HOKKAIDO ซุปตาร์ หิมะน่าหม่ำ 5D3N

รายละเอียดทัวร์


  การเดินทาง : สายการบิน AirAsia


  ระยะเวลาทัวร์ :  5 วัน 3 คืน


  ที่พัก : พักโรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า


  อาหาร : รับประทานอาหารเมนูพื่นเมือง


  Hightlight : ฮอกไกโด ฟรีเดย์ เพลิดเพลินใจ อิสระซ้อปปิ้ง 1 วันเต็ม อิสระเล่นสกี ลานสกีโคคุไซ ซับโปโร หุบเข้านรกจิโกกุดานิ หมีภูเขาไฟโชวะเมืองโอตารุ ช้อปปิ้ง ทานุกิโคจิ มิตซุยเอ้าเลท